www.gwarancja.pro

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

KROK 1

TERMIN ZGŁOSZENIA

 • Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku
 • W kolejnych latach należy ponowić zgłoszenie zachowując ww. terminy

KROK 2

WYPEŁNIJ FORMULARZ

 • Wypełnij formularz na stronie https://izgloszenie.pl
 • Rok na który dokonujesz zgłoszenia jest rokiem w którym będzie dokonany zbiór ze zgłaszanej uprawy. Np. zgłaszając pszenicę ozimą która wyda plon w 2024 r. wybierz 2024 w polu „zgłoszenie na rok”
 • Wypełnione zgłoszenie wydrukuj, podpisz i wyślij do biura jednostki mailem na adres ip@gwarancja.pro lub oryginał na adres: Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., Dąbrowica 185P, 21-008 Tomaszowice.
 • Przy pierwszym zgłoszeniu na dany rok należy dokonać opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem (na rok 2024 koszt opłaty podstawowej to 1500 zł brutto)
 • Razem ze zgłoszeniem prześlij do biura jednostki zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w zakresie IPR (wymóg obligatoryjny)
 • Wypełniając kolejne zgłoszenia na dany rok (dla kolejnych upraw) zaznacz na zgłoszeniu „aktualizacja…”

KROK 3

KONTROLA

 • Kontrola gospodarstwa odbywa się w sezonie wegetacyjnym roślin
 • Czynności kontrolne mogą obejmować pobranie próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich
 • Kontrole są zapowiedziane

KROK 4

WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU

 • Certyfikat wydawany jest po stwierdzeniu prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin oraz po przesłaniu do jednostki podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu, wniosek należy przesłać w trakcie lub po zbiorach.
 • Wniosek możesz wypełnić na stronie : https://wniosek.certyfikacja.pro
 • W ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem jednostka może przeprowadzić dodatkową kontrolę weryfikująca np. sposób powoływania się na udzieloną certyfikację.

KROK 5

ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI

 

 • Umowa z jednostką jest zawierana na czas nieokreślony dlatego zakończenie certyfikacji może nastąpić m.in. na wniosek producenta lub po upływie ważności wydanego certyfikatu
 • Jednostka ma prawo wyłączyć producenta z systemu kontroli i certyfikacji w sytuacjach, które uniemożliwiają jednostce sprawowanie nadzoru nad zgłoszoną produkcją
 • W przypadku chęci kontynuowania certyfikacji – pamiętaj o konieczności zgłoszenia kolejnych upraw w teminach określonych w KROKU pierwszym.
Uwaga!
Od 1 sierpnia 2023 r. do formularza zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji w systemie IPR należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Jeżeli do zgłoszenia nie zostanie dołączone zaświadczenie ze szkolenia, podmiot certyfikujący
wezwie producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący odmówi przyjęcia zgłoszenia.
(podstawa prawna: art. 55 Ustawy o środkach ochrony roślin)
w przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem jednostki 81 501 68 55

Najważniejsze wymagania

 • prowadzenie notatnika integrowanej produkcji roślin
 • uprawa zgodnie z opracowaną dla danego gatunku metodyką integrowanej produkcji roślin
 • posiadanie aktualnego zaświadczenie ze szkolenia w zakresie IPR (uwaga: odstępstwo w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego)
 • lustracje i monitoring upraw + zapisy w notatniku
 • stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego
 • nawożenie poprzedzone analizą gleby lub roślin
 • zachowanie płodozmianu zgodnego z metodyką dla danego gatunku
 • stosowanie ŚOR zalecanych do IP (lista środków dostępna m.in. na stronie agrofagi.com.pl)
 • stosowanie ŚOR zgodnie z zapisami w etykiecie
 • aktualne badanie techniczne opryskiwacza
 • dokument potwierdzający zbycie opakowań po ŚOR np. do sprzedawcy tych środków
 • posiadanie dokumentacji księgowej potwierdzającej zakup środków produkcji
 • przygotowanie odpowiedniego miejsca do przechowywania ŚOR
 • przestrzeganie zasad higieniczno sanitarnych opisanych w metodykach IP

WAŻNE:

 • Opracowane metodyki integrowanej produkcji zawierają listy kontrolne ze wszystkimi wymogami dla poszczególnych gatunków i grup upraw.
 • Wymagania zawarte w listach kontrolnych są weryfikowane podczas kontroli.
 • metodyki możesz pobrać ze strony piorin.gov.pl

Wykaz upraw, które można zgłosić do certyfikacji – stan na styczeń 2023

(dla których zostały opracowane metodyki integrowanej produkcji)

PRZEJDŹ DO STRONY PIORIN.GOV.PL

Sadownicze
agrest
aronia
borówki
brzoskwinia i morela
czereśnia
gruszki
jabłka
jeżyny
maliny
porzeczka
śliwki
truskawki
wiśnie

Warzywnicze
brokuł
burak ćwikłowy
cebula
cukinia, kabaczek i patison
czosnek
dynia olbrzymia i piżmowa
kalafior
kapusta głowiasta
kapusta pekińska
marchew
ogórki
papryka
pomidory
sałata
seler korzeniowy
szparag
szpinak
ziemniaki

Pozostałe
burak cukrowy
chmiel
gryka
jęczmień browarny
kukurydza
proso
pszenica zwyczajna oraz pszenica orkisz
rzepak
soja

Czy w IPR stosowanie metod biologicznych w ochronie roślin jest zawsze wymagane?

W przypadku nieprzekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości dla szkodników w danej uprawie (tj. przy braku uzasadnienia dla prowadzenia ochrony), na takiej samej zasadzie jak w przypadku chemicznych środków ochrony roślin, nie ma obowiązku przeprowadzania zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem metod
biologicznych. Natomiast jeśli został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości i jest dostępna biologiczna metoda ochrony przed danym agrofagiem, w pierwszej kolejności należy zastosować metodę biologiczną ochrony roślin. W przypadku nieskuteczności takiej metody można zastosować chemiczne środki ochrony roślin.

Która metodyka obowiązuje dla upraw ozimych wysianych w 2023 r. ?

Produkcja i ochrona roślin ozimin wysiewanych w 2023 r. powinna być prowadzona według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/ w zakładce „Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin obowiązujące obligatoryjnie od 2024 r.”

Czy w integrowanej produkcji roślin jest możliwość stosowania osadów ściekowych ?

Mając na uwadze, że krajowe i zagraniczne badania wykazują, że istnieje realne niebezpieczeństwo wprowadzenia do wtórnego obiegu niemonitorowanych substancji, takich jak pestycydy, biocydy, farmaceutyki (antybiotyki), detergenty, środki higieny osobistej i inne, które mogą być kumulowane w osadach w procesie ich wytwarzania MRIRW nie rekomenduje wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.

Kto powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin?

Szkolenie musi ukończyć bezpośrednio producent roślin lub osoba przez niego zatrudniona (np. w przypadku spółki lub dużego gospodarstwa zatrudniającego pracowników), odpowiedzialna w całości za prace związane z planowaniem i prowadzeniem produkcji.

Jaki dokument poświadcza stosowanie integrowanej produkcji roślin?

zgodnie z art. 57 o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.340), poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący, przy czym certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia określone wymagania.

Kto może stosować zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin?

Zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2023 r. poz.340) zabieg
z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 tej ustawy, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Czy jest możliwość certyfikacji pszenicy orkisz dla której nie została opracowana metodyka integrowanej produkcji?

Zgodnie z informacją uzyskaną od MRIRW uznano, że zalecenia uprawowe zawarte w metodyce dla pszenicy zwyczajnej są tożsame również dla pszenicy orkisz, dlatego też zgodnie z przedmiotową metodyką integrowanej produkcji pszenicy w systemie IP można również prowadzić uprawę odmian pszenicy orkisz.

Jak dobierać odmiany odpowiednie do integrowanej produkcji roślin?

Zasady doboru odmian a często również charakterystyka wybranych odmian jest zawarta w opracowanych metodykach integrowanej produkcji roślin.

COBORU prowadzi dodatkowo badania w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), w których badane są również niektóre odmiany roślin uprawnych znajdujące się we wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Na podstawie badań PDO
prowadzonych w różnych rejonach Polski, COBORU przygotowuje listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Korzystanie z tych list zwiększa szanse prawidłowego doboru odmian dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych oraz presji organizmów szkodliwych.

Rolnicy mogą więc korzystać w ramach systemu integrowanej produkcji zarówno z odmian wpisanych do krajowego rejestru jak i CCA stosując zasady prawidłowego doboru odmiany dostosowanej do kierunku produkcji oraz nasilenia oddziaływania poszczególnych czynników biotycznych i abiotycznych.

Rolnicy powinni w pierwszej kolejności kierować przede wszystkim rekomendacjami PDO. Jako zasadę należy więc przyjąć stosowanie w ramach systemu integrowanej produkcji, o ile to możliwe, odmian znajdujących się na listach odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

Poniżej link do listy odmian zalecanych (COBORU):

https://www.coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_gat

https://www.coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_woj

 

Czy w ramach integrowanej produkcji można liczyć na dodatkowe dopłaty z ARIMR?

Producenci rolni od roku 2023 mogą w ramach ekoschematu  „Prowadzenie produkcji roślin w ramach integrowanej produkcji roślin” otrzymać dodatkową płatność która będzie przyznana do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku zgodnie z metodykami IP pod nadzorem jednostki certyfikującej oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni upraw prowadzonych w systemie IP.

Szacowana stawka płatności to około 292 EUR/ha. Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na ten cel wysokość stawki może ulec zmianie.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora integrowanej produkcji roślin.

Zapoznaj się z wymaganymi kwalifikacjami i sprawdź czy spełniasz wymagania.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie wiadomości na adres: ip@gwarancja.pro

WYKSZTAŁCENIE:

Studia wyższe na kierunku: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Leśnictwo, Technika rolnicza i leśna

lub

Studia wyższe dla których program lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin

lub

studia podyplomowe w tym zakresie

lub

Inne wykształcenie wyższe pod warunkiem ukończenia szkolenia wymaganego od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin zgodne z programem określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

STAŻ / DOŚWIADCZENIE:

 co najmniej:

sześciomiesięczny staż pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą żywności lub jej certyfikacją

lub

sześciomiesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą żywności lub jej certyfikacją

lub

sześciomiesięczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym


W przypadku pytań dotyczących integrowanej produkcji roślin prosimy o kontakt pod numerem 81 501 68 55 lub ip@gwarancja.pro